11th September, 2006. 00H.46M.00S GMT.

#

Watching TV

YOKO YOSHIDA | TOKYO
#

Cicada on wall

TONAO IWASAKI | TOKYO
#

Re:9.11

SHINGO MATSUOKA | KAMAKURA, KANAGAWA
#

Danish “Open Samdwiches”

JENS JENSEN | TOKYO
#

Working!

KIMIKO TAGAWA | KAMAKURA, KANAGAWA
#

Just changed guitar strings

NOBORU KOBAYASHI | EHIME
#

Checking

KAORU SHIMIZU | TOKYO
#

At Japanese restaurant

MAKOTO OZAKI | TOKYO
#

Going home

TOSHIHARU KITANO | TOKYO
#

Going home

JUN TSUZUKI | TOKYO
#

Watching DVD

KOTARO OHARA | TOKYO
#

Just got to home

MIZUHO TSUCHIYA | TOYKO
#

At Fugu(globefish) Restaurant

KATSURA IGARASHI | TOKYO
NEXT SYNCHRONICITY PROJECT is......

2005

2006

2007

2008

 • 01 | 01 | 00 | 00 | 00
 • 00 | 00 | 00 | 00 | 00
 • 00 | 00 | 00 | 00 | 00
 • 00 | 00 | 00 | 00 | 00
 • 00 | 00 | 00 | 00 | 00
 • 00 | 00 | 00 | 00 | 00
 • 00 | 00 | 00 | 00 | 00
 • 00 | 00 | 00 | 00 | 00
 • 00 | 00 | 00 | 00 | 00
 • 00 | 00 | 00 | 00 | 00
 • 00 | 00 | 00 | 00 | 00
 • 00 | 00 | 00 | 00 | 00

How to Read The Chart

month | date | hours | minutes | seconds
It indicates from left; month, date, hours, minutes and seconds of synchronization.
10  |  02  |  22  |  00  |  00....(e.g.) is 2nd October 10:00:00PM